Lek og læring

Bingo

En læringsstøttende aktivitet er:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring". Aktivitetene skal ha en tematisk og tidsmessig sammenheng med skolen. Aktivitetene gjennomføres trinnvis og blir tydelig merket på ukeplanen.

Elevene på hvert trinn får tilbud om to-tre aktiviteter i uken. Aktivitetene er merket med "Lek og læring" og "Lek og læring i gymsal" på ukeplanen og gjennomføres i tidsrommet 14:30-15:30. 2.-4. trinn har også Lekseverksted en time i uka.

Lek og læring i gymsalen:

Gjennom denne aktiviteten videreutvikler barna sine sosiale, grunnleggende, og motoriske ferdigheter. Det er fokus på at barna får repetert fag og ferdigheter gjennom praktiske og morsomme øvelser i samarbeid med medelever. Det legges også opp til at barna gjennom skoleåret skal få delta i alt fra enkle til mer komplekse aktiviteter, og få kjennskap til samt å utøve ulike idretter. Aktiviteten skal preges av lek, men samtidig være godt planlagt og gjennomføres i forutsigbare rammer.

Lek og læring:

Gjennom denne aktiviteten videreutvikler barna sine sosiale, motoriske, og grunnleggende ferdigheter. Disse aktivitetene foregår ute i skolegården, på skolen eller i AKS-huset. Her skal barna få repetere det de har lært på skolen eller lære seg og anvende kunnskapen sin på en ny måte. Aktivitetene kan innebefatte alt fra K&H prosjekter til aktiviteter på iPad og datarommet på skolen. Aktiviteten skal preges av lek, men samtidig være godt planlagt og gjennomføres i forutsigbare rammer.