Elevenes rett til gratis skyss til opplæringen er regulert i opplæringslova kapittel 7, og det er skolen eleven går på som fatter vedtaket. Retningslinjer og rutiner som gjelder for grunnskolen går frem av Utdanningsetatens rundskriv 3-2019, og for de videregående skolene i rundskriv 9-2007. Retten til gratis skoleskyss gjelder bare for de 190 dagene i skoleåret, og bare mellom bosted og opplæringssted. Skyssrettigheten omfatter også Aktivitetsskolen (AKS), men bare på de dagene eleven også har opplæring på skolen. I skolens ferier må elevene/foresatte selv sørge for skyss.
 
Frist for å søke elevtransport for skoleåret 2019/2020 er 11.juni 2019.