Velkommen tilbake til et nytt skoleår på Nedre Bekkelaget skole

Barn som løper i skolegård

På skoleavslutningen siste dag i juni fortalte vi elevene at vi planla for oppstart på grønt nivå, og da kom det unisont og spontant jubelbrøl fra barna . Elevene gleder seg til å kunne være sammen på tvers av klasser og aldersgrupper, og til å kunne være på akkurat det området de har lyst til i skolegården i friminuttene. Vi erfarer imidlertid at egne områder også har en svært positiv effekt på klassens lek og samhandling, så vi vil se på en mulig kombinasjonsløsning.

Vi gleder oss også over å ønske Oslo Samiske skole velkommen! Opplæringstilbudet er nå på plass i fine, nyoppussede lokaler og andre skoleuke begynner undervisningen i nordsamisk for 47 elever fra 1.-13. trinn. På sikt skal vår skole bli en besøksskole for elever i Osloskolen for at alle skal få lære mer om samisk språk og kultur, noe som blir veldig spennende. Oslo Samiske skole vil være en del av skolen på lik linje som 1.-7. trinn, A-gruppa og AKS. På veggen ved hovedinngangen er det nå skiltet med navnet på norsk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Et samisk tun på tomten ved sidens av skolens stall vil på sikt bli opparbeidet, men vi vet ikke når dette arbeidet vil påbegynnes.

I planleggingsuken har alle ansatte begynt på arbeidet med et tverrfaglig prosjekt som skal presenteres på en alternativ "Skolens Dag" nå til høsten, sannsynligvis på ettermiddagen onsdag 22. september. Prosjektet vil være knyttet opp mot bærekraftig utvikling, klima/miljø og samisk språk og kultur i tråd med Fagfornyelsen. Dere vil få mer informasjon om prosjektet for dette når vi er kommet mer i gang. FAU vil være sentrale i gjennomføringen av dagen, noe vi er veldig glade for!

I planleggingsuken skal de fleste ansatte få opplæring og gjennomføre livredning i sjøen. Dette gjør at elevene kan få være nærere vann ved ekskursjoner. Nordstrand Blad kommer for å lage en reportasje om dette.

Vi hadde håpet at skolens nye innkjøring ville være klar til skolestart, men det er den altså ikke. Skolen har fått tilbakemelding om syklister som kommer i full fart på gangveien mellom parkeringsplassen nedenfor bensinstasjonen og skolen, så elevene må være forsiktige når de kommer denne veien. Skolen og FAU vil i samarbeid påvirke rette myndigheter til oppmerking og evt. hump i veien, slik at syklistene må redusere farten.

Første skoledag mandag 16. august begynner 2.-7. trinn kl. 09.00. Vi møtes da til samling i amfiet. Skoledagen vil være slutt kl. 11.30. Ta med mat.

Årets nye førsteklassinger ønskes velkommen kl. 12.00 i amfiet og skoledagen vil vare til kl. 13.30. Fadderne på 5. trinn er med på samlingen kl. 12.00. Det vil bli avholdt et foreldremøte mens 1. klassingene er inne på skolen. Fra tirsdag 17. august er det vanlig timeplan.

Så håper vi på et riktig så fint, koronafritt år med mye trivsel, læringsglede, lek og samhandling til det beste for elevenes faglige og sosiale utvikling!

På vegne av Nedre Bekkelaget skole, Kjersti rektor