Hovedseksjon

Skolens historie

Skolen_1949

Ekebergfjerdingen

Bekkelagsboerne sognet til Bernhus skole på Bekkelagshøgda som ble bygd i 1859. Den første læreren på Bernhus skulle tjenestegjøre i hele "Ekebergfjerdingen". Læreren holdt skole vekselsvis to uker på Bernhus og to uker på plassen Burud i nærheten av Prinsdal. I 1864 ble Hauketo skole ferdig. Den fikk sin egen lærer, og Bernhus ble da fast skole.

Tilla

Fra 1890- årene gikk i midlertid de fleste barna på Nedre Bekkelaget på privatskole.Den ble først drevet av Karen Dorff på Bergly, Mosseveien 149. Hun overdro skolen i 1896 til en av sine lærinner, frøken Sofie Thilesen. Etter kort tid flyttet hun skolen til landhandler Stenhammers hus i Mosseveien 146 og i 1902 til eget hus i Bekkelagsveien 2. Der ble "Tilla" værende til 1931 da den ble nedlagt. Skolen første fra 1905 til 1916 eleven frem til middelskoleeksamen, men hadde ikke eksamensrett, så elevene måtte gå opp som privatister. "Tilla" ble svært populær, og elevtallet steg etter hvert til om lag 100. Fra 1916 til 1931 ble den drevet som 6- årig forskole som forberedelse til opptak på middelskole.

Lang skolevei

Da "Tilla" ble nedlagt, hadde smårollingene på Nedre Bekkelaget lang skolevei til Holtet. Høsten 1939 tok imidlertid Nedre Bekkelaget i bruk egen offentlig folkeskole. Skolen hadde til å begynne med felles overlærer med Bekkelaget skole på Holtet. Fra 1975 har skolen også sjette trinn og egen styrer. Tomten ble i sin tid utskilt fra Rutli (Mosseveien 145).

Skolen er i dag en barneskole med trinnene 1. til 7. Elevtallet ligger på om lag 260 elever.

Kilde: Bekkeleiene fiskelaget, Bekkelagets Vel, 1992

Bilde: https://oslobilder.no/BAR/A-10002/Ua/0007/004?query=Nedre+Bekkelaget+skole&count=5&search_context=1&pos=0