Hovedseksjon

Vår profil

Ansatte på skolen som står plassert i en hjerteform

Skolens profil

Nedre Bekkelaget skole er barneskole med 1. – 7. trinn i bydel Nordstrand. Skolen har en idyllisk beliggenhet mellom øyene i Oslofjorden. Vi har nærhet til Bekkelagsbadet og Fjordtunet som ofte brukes som læringsarenaer for elevene våre. Skolen har en egen spesialavdeling for barn med autismespekterforstyrrelser. Oslo samiske skole er lokalisert på skolen vår og her får samiske elever fra hele Oslo opplæring i samisk språk og kultur. Dette gir oss mulighet til spennende samarbeid rundt samisk innhold i lærerplanen. Aktivitetsskolen er lokalisert i en flott verneverdig villa på skolens område. Skolen og AKS samarbeider tett for å sikre gode overganger og for at elevene skal møte trygge voksne gjennom hele skoledagen.

Vi er en liten skole med kun en klasse pr. trinn, det er alltid to lærere i klassen noe som gjør at vi kan ha en fleksibel organisering til elevenes beste. Skolen har et tett og godt samarbeid med foresatte, det er viktig for oss at skolens foresatte opplever å bli lyttet til og at de får medvirke i barnas skolegang.

Skolens satsingsområder er Inkluderende undervisning og fellesskapende didaktikk, elevmedvirkning og engelsk. Vi har fokus på å skape tilhørighet og engasjement i undervisningen, faglig og sosialt. Motivasjon, mestring, lærelyst og medvirkning er nøkkelord i skolens arbeid, både i undervisningen og på AKS. Skolen har høy organsiasjonskapasitet og i utviklingsarbeidet knytter vi relevant teori, skoleforskning og egne erfaringer i arbeidet med å utvikle skolen.